Санхүүгийн шинжилгээ

Санхүүгийн шинжилгээний зорилго. Хэрэглэгч үр дүнтэй ач холбогдол бүхий шийдвэр гаргахад чиглэсэн мэдээлэл боловсруулахад оршино. Санхүүгийн тайлангийн мэдээллийг хэрэглэгчид нь дараах зорилгоор санхүүгийн тайлангийн шинжилгээг сонирхдог:

1.Хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид-эзэмшиж буй хувьцаа, ногдол хувиа цаашид хэвээр нь хадгалах эсэх талаар шийдвэр гаргахад ашигладаг.

2.Байгууллагын удирдлага-байгууллагын үйл ажиллагааг цаашид удирдан зохион байгуулах , хэтийн төлөвлөгөө, төсөв боловсруулах, ойрын зорилтыг тодорхойлоход ашиглана.

3.Зээлдүүлэгчид, харилцагчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид, худалдан авагчид, санхүүгийн бусад байгууллагууд тухайн байгууллагын санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварыг судалж мэдсэнээр харилцаагаа цаашид үргэлжлүүлэх эсвэл шинээр харилцаа тогтоох эсэх шийдвэр гаргадаг.

4.Засгийн газрын байгууллагууд-Татварын байгууллага, гаалийн алба зэрэг байгууллагууд цаашид баримтлах бодлогоо тодорхойлох зорилгоор санхүүгийн тайланг ашиглана.

Санхүүгийн шинжилгээг шуурхай, гүнзгийрүүлсэн гэж хоёр ангилна.

1.Шуурхай шинжилгээг пүүсийн хөрөнгө санхүүгийн байдлыг цөөн үзүүлэлтээр богино хугацаанд тодорхойлж дүгнэлт өгөхөд чиглэдэг.

Шинжилгээний зорилго

Үзүүлэлт

Тооцох журам

2001 он

2002 он

1.

Хөрөнгийн байдлын үнэлгээ

1.Үндсэн хөрөнгө эзлэх хувь

2.Нийт хөрөнгө элэгдэл

3.Нийт хөрөнгө өсөлт

1.Үндсэн хөрөнгө/Нийт хөрөнгө*100%

2.Хур.элэгдэл/

Анхны өртөг*100%

3.Нийт хөрөнгө/Нийт хөрөнгө*100%

91.4%

31.7%

100%

93.1%

35.9%

99.6%

2

Санхүүгийн байдлын үнэлгээ

1.Өөрийн капитал %-ийн жин

2.Эргэлтийн харьцаа

3.Ажлын капитал

4.АК эргэлт хөрөнгөд эзлэх %-ийн жин

5.УХӨТ-ийн нийт эх үүсвэр эзлэх %-ийн жин

1.Өөрийн кап /Нийт эх үүсвэр *100%

2.Эргэлтийн хөрөнгө/БХӨТ

3.Эргэлтийн хөрөнгө-БХӨТ

4.Ажлын капитал/Эргэлтийн хөрөнгө*100%

5.УХӨТ/Нийт эх үүсвэр*100%

42.8%

2.026

586488471.07

50,64%

38.65%

43.1%

1,833

5601622505,3

45.46%

3

Ашигт ажиллгааны үнэлгээ

1.Цэвэр ашиг

2.Нийт ашгийн түвшин

3.Үйл ажиллгааны ашгийн түвшин

1.ЦА абсолют хэлбэлзэл

2.Нийт ашиг/Бор-тын орлого*100%

3.Үйл ажиллгааны ашиг/Бор-тын орлого*100%

9591882.37

10.85%

1.39%

7754944.83

13.48%

1.5%

4

Өсөлтийн үнэлгээ

1.ЭХ- ийн эргэц

2.Авлагын эргэц

3.ӨК ашигт ажиллагаа

4.ГК ашигт ажиллагаа

5.Э/з-ийн тогтвортой өсөлтийн коэффициен

1.БО / ЭХ

-ийн дундаж

2.БО / Авлагын

дундаж

3.Цэвэр ашиг

/Ө К

4.Цэвэр ашиг /Гадны капитал

5.(Цэвэр ашиг* Ногдол ашиг)/ Ө К

17.98

23.37

(0.007)

(0.005)

15.27

16.72

0.005

0.004

Дүгнэлт

-Үндсэн хөрөнгийн хувийн жин буурсан нь эргэлтйин хөрөнгийн бууралт элэглдлийн түвшин нэмэгдсэнтэй холбоотой. Нийтхөрөнгө 10230628.73 буюу 0.4%-иар буурсан байна.

Хөрөнгийн бууралтыг нарийвчласан нэмэлт тооцоолол:

Эргэлтийн хөрөнгө бууралт -73957040.08 -46.8%

Үндсэн хөрөнгө------------------84151669.12 -53.2%

Нийт бууралт---------------------158108709.2 -100%

-Өөрийн капиталын хувийн жин буурсан нь гадны капитал ил хэмжээгээр ашигласан буюу хараат байдал буурсантай холбоотой, эргэлтийн харьцаа ажлын капитал буюу цэвэр эргэлтийн хөрөнгө ажлын капиталын эргэлтийн хөрөнгөд эзлэх хувь буурсан нь төлбөрийн чадвар буурч байгааг харуулж байна. Эндээс үзвэл санхүүгийн хараат байдал нүүрлэж байна.

-Нийт ашигаар , үйл ажиллагааны түвшин өссөн нь цэвэр ашиг үйл ажиллагааны бус зардал буурсантай холбоотой.

-Өөрийн капитал болон зээлийн капиталын ашигт ажиллагаа өссөн нь зээл ашиглалт үр дүн сайтайг харуулж байна.

2.Санхүүгийн тайлангийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ

Гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ нь шуурхай шинжилгээгээр гарсан үр дүнг шаардлагатай гэж үзвэл бүхэлд нь эсвэл тодорхой нэг сэдвийг нарийвлан авч үздэг юмаа.

Зорилго нь пүүсийн хөрөнгө санхүүгийн байдлыг өнөөгийн төлөв байдал үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт өгөх, хэтийн төлөв , ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлоход чиглэнэ.

Шинжилгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүд :

1.Урьдчилсан тойм гаргах

2.Хөрөнгө санхүүгийн байдлыг үнэлэх

3.Төлбөрийн чадварыг үнэлэх

4.Санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлэх

5.Хөрөнгө эх үүсвэрийн ашиглалтын эрчимийг үнэлэх

6.Үйл ажиллагааны үр дүн буюу ашигт ажиллагааг үнэлэх

7.Зах зээлийн идэвхижилтийг үнэлэх

Гүнзгийрүүлсэн шинжилгэний үе шат дараах дараалалтай:

1.Урьдчилсан тойм

а. “УБ хивс”ХК –ний үндсэн чиглэл нь хивс үйлдвэрлэх,худалдах онцлоготой.

б . Санхүүгийн тайланг уншиж үзэхэд ноцтой дутагдал догдол илрээгүй.

в . Санхүүгийн хүндрэл болох хугацаа хэтэрсэн өр зээл багассан байна.

2. Ажлын эхний үе шат

а. Шинжилгээнд хамрагдах хүрээн нь 2001, 2002он

б. Шаардлагатай мэдээллийг санхүүгийн тайлан, орлогын тайлангаас

в. Гүнзгийрүүлсэн шинжилгээний бүрэлдэхүүн хэсэгүүдийн тооцооллыг дараа дараагийн шинжилгээнээс харж болно.

3.Төгсгөлийн үе шат

Шинжилгэний дүгнэлт эцсийн шийдвэр биш бөгөөд хэрэглэгч буюу удирдлагын түвшинд эцсийн шйидвэр гаргана.

3.Босоо шинжилгээ

Босоо шинжилгээ нь пүүсийн хөрөнгө, эх үүсвэр, орлого зарлагыг бүтцээр нь авч үздэг. Нийт хөрөнгө, эх үүсвэр борлуулалтын орлогыг 100% гэж тооцон бусад үзүүлэлтүүдийн хувийн жинг тодорхойлсноор ямар үзүүлэлтийн ач холбогдол өсч, ямар үзүүлэлтийн ач холбогдол буурч байгааг үнэлэх боломжтой.

Санхүүгйин шинжилгээ

Баланс

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
Босоо шинжилгээ

2001 он

%

2002 он

%

А.Хөрөнгө

1.Эргэлтийн хөрөнгө

Мөнгөн хөрөнгө

408698.72

0.013

2556422.23

0.083

Авлага

297038256.39

9.623

401951450.59

13.06

Бараа материал

860592914.37

27.87

827489036.74

26.89

Эргэлтийн хөрөнгө

1158039869.48

37.51

1231996909.56

40.04

2.Эргэлтийн бус хөрөнгө

Биет хөрөнгө

1927284099.33

62.434

1836596430.21

59.695

Биет бус хөрөнгө

0.00

6500000.00

0.21

Хөрөнгө оруулалт

1576537.50

0.05

1576537.50

0.05

Нийт хөрөнгийн дүн

3086900506.31

100

3076669877.27

100

Б.Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч

1.Өр төлбөр

Татварын өглөг

274649952.93

8.897

379789315.25

12.54

Богино хугацаат өглөг

571551398.41

18.51

671834659.03

21.836

Урт хугацаат өглөг

1193216903.53

38.65

1078739294.03

35.06

Өр төлбөр дүн

1764768301.94

57.17

1750573953.06

56.89

Эзэмшигчдийн өмчийн дүн

Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч

1322132204.37

3086900506.31

42.83

100

1326095924.21

307666987727

43.101

100

Орлогын тайлан

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Босоо Шинжилгээ

2001 он

%

2002 он

%

1. Орлого

1388556260.52

100

1344407914.39

100

1.1 Нийт борлуулалт

1395196675.17

100.4

1353737286.19

100.69

2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

1237810588.95

89.1

1163.62197.11

86.51

3. Нийт ашиг

150745671.57

10.85

181345717.28

13.48

4.А Үйл ажиллагаа (Борлуулалт) ны зардал

63584449.37

45.79

87851947.28

6.53

4.Б Үйл ажиллагаа(Ерөнхий удирдлага)ны зардал

67729424.08

4.87

71962286.24

5.35

5. Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)

19431798.12

1.39

21531483.76

1.601

6. Үйл ажиллагааны бус орлого

18966352.44

1.36

3508119.56

0.26

7. Үйл ажиллагааны бус зардал

41079510.79

2.95

7113148.59

0.529

7.Б Ашгаас санхүүжих зардал

6910522.14

0.49

7482509.90

0.55

8. Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)

(9591882.37)

(0.69)

10443944.83

0.776

9. Онцгой шинжтэй орлого

0.00

0.00

10. Онцгой шинжтэй зарлага

0.00

0.00

11. Хамсаа болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон орлого

0.00

0.00

12. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)

(9591882.37)

0.69

10443944.83

0.776

13. Орлогын татварын зардал

0.00

2689000.00

0.2

14. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)

(9591882.37)

0.69

7754944.83

0.576

15. Нэгж хугацаанд ногдох ашиг (алдагдал)

0.00

0.00

Төлбөрийн чадварын шинжилгээ

Төлбөрийн чадвар нь нэн түрүүнд төлбөрийн хэрэгсэл болж ашиглагддаг. Мөнгөн хөрөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө хүлээгдэж буй өр төлбөрийн харьцаагаар тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл өр төлбөрийг барагдуулахад шаардлагатай санхүүгийн нөөц хүрэлцээтэй байгаа эсэхийг авч үздэг. Төлбөрийн чадварыг хугацаагаар нь өнөөгийн, ойрын, хэтийн гэж ангилна. Пүүсийн төлбөрийг чадвараар нь:

1. Төлбөрийн чадвар сайтай

2. Хэвийн

3. Эгзэгтэй

4. Төлбөрийн чадваргүй буюу дампуурлын ирмэгт байгаа гэнэ.

Пүүс нь төлбөр барагдуулах зорилгоор их хэмжээний мөнгө хадгалах шаардлагагүй бөгөөд гагцхүү шааррдлагатай үед төлбөр гүйцэтгэхэд хүрэлцэхүйц мөнгөн хөрөнгөтэй байхаар мөнгөний эргэлтийг зохицуулах шаардлагатай. Төлбөрийн чадварын гол шалгуур нь:

1. Төлбөрийн хэрэгсэл

2. Өр төлбөр төлөгдөх хугацаа байна.

Төлбөрийн чадварыг дараах аргуудаар тодорхойлж болно.

1. Балансын хөрвөх чадварын арга. Пүүсийн хөрөнгийг хөрвөх чадвараар нь

Актив1: Хурдан хөрвөх хөрөнгө (Мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаас,БХХО)

Актив2: Түргэн борлогдох хөрөнгө(Авлага дараа тооцоонууд орно)

Актив3: Удаан борлогдох хөрөнгө (БМат, ДҮ, УТЗардал, УХХО)

Актив4: Борлогдоход хэцүү хөрөнгө (Газар, барилга байшин, тоног төхөөрөмж гэх мэт үл хөдлөх хөрөнгүүд орно)

Пүүсийн эх үүсвэрийг нэхэмжлэх байдлаар нь

Пасив1: Яаравчлагдсан өр төлбөр (Хугацаа хэтэрсэн болон ойрын үед

төлөгдөх өр төлбөр)

Пасив2: Богино хугацаат өр төлбөр (БХӨТ-ийн яаравчлагдаагүй хэсэг)

Пасив3: Урт хугацаат өр төлбөр

Пасив4: Эзэмшигчдийн өмч

2001 он

Актив 1 408’698,72 < Пасив 1 571’551’398,41

Актив 2 297’038’256,39 > Пасив 2 274’64’9’952,93

Актив 3 362’169’451,87 < Пасив 3 1’193’216’903,53

Актив 4 1’927’284’099,33 > Пасив 4 1’322’132’204,37

Балансын хөрвөх чадвар 2001 онд ерөнхийдөө муу байгаа нь мөнгөн хөрөнгө эзэмшигчдийн өмч бага байгаа нь нөлөөлж байна.

2002 он

Актив 1 2’556’422,23 < Пасив 1 671’834’659,03

Актив 2 401’951’450,59 > Пасив 2 379’789’315,52

Актив 3 329’065’574,24 < Пасив 3 1’078’739’294,03

Актив 4 1’843’096’430,21 > Пасив 4 1’326’095’924,21

Санал

2001,2002 онд хөрвөх чадвар муу байна. Хөрвөх чадвараа сайжруулахын тулд эзэмшигчдийн өмчөө нэмэгдүүлж, урт хугацаат өр төлбөрөө буурна.

2.. Үндсэн үзүүлэлтүүд ба харьцаанууд

Д.

үзүүлэлт

Тооцох журам

2001 он

2002 он

1

АК буюу цэвэр эргэлтийн хөрөнгө

Эргэлийн хөрөнгө - БХӨТ

586’488’471,07

560’162’250,53

2

Өөрийн эргэлтийн капитал

Байнгын капита

Удаан гүйлгээтэй хөрөнгө

БК –УГ хөрөнгө

УХӨТ+ өөрийн капитал

БХӨТ + өөрийн капитал

621’665’504,72

2’515’349’107,5

1’893’683’602,78

406’904’635

24’048,35’218,24

1’997’930’583,24

3

ЭХарьцаа буюу нөхөлтийн харьцаа

ЭХөрөнгө

/ БХӨТ

2,026

1,833

4

Төлбөр барагдуулах өнөөгийн боломж

Мөнгө болон үнэт цаас / БХӨТ

0,0071

0,0038

5

Төлбөр барагдуулах ойрын боломж

Мөнгө унэт цаас авлага / БХӨТ

0,52

0,602

Дүгнэлт

- Байнга тогтвортой ашигладаг ажлын капиталыг санхүүжүүлэж буй эзэмшигчдийн өмчийн хэмжээ буурсан байна.

- Эргэлтийн харьцаа 2-3 хооронд байвал хэвийн байдаг. 2001 онд тус компанийн БХӨТ зээл нь эргэлтийн хөрөнгөөр баталгаажих чадвартай. Харин 2002 онд баталгаажих чадвар бага зэрэг муу болсон.

- Төлбөр барагдуулах өнөөгийн боломж 20% буюу 0.2 байвал сайн байдаг. Харин 0.7% ,03% буюу 0.007 , 0.003 байгаа нь БХӨТ-ийг барагдуулж чадахгүй мөнгөтэйг харуулж байна.

- Ойрын боломж 0.8 – 1 –ийн хооронд байвал зохистой, гэтэл 0.5,0.6 байгаа нь төлбөр барагдуулахад нэн дайчлагдах хөрөнгө зохисгүй хэмжээнд байгааг хэлж байна.

3. Алтманы индексээр үнэлэх

Компанийн санхүүгийн хүндрэл дампууралд орж болзошгүй байдлыг урьдчилан тодорхойлох зорилгоор барууны эдийн засагч Элмор Алтман дараах үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн 5- н индексээр Алтманы мндексийн ерөнхий загварыг тодорхойлно.

Zalt =k1*3.3+k2+k3*0.6+9k4*1.4+k5*1.2 2001 он 2002 он

K1 = хүү ба татварын өмнөх ашиг / нийт хөрөнгө (0031) 0.0034

К2 = борлуулалтын орлого / нийг хөрөнгө 0.449 0.436

К3 = өк зах зээлийн үнэ / гадны капитал 0.757 0.757

К4 = тайлант хугацааны хур. ашиг / нийт хөрөнг (0.218) 0.217

К5 = өөрийн эргэлтийн капитал / нийт хөрөнгө 0.201 0.132

Zalt (2001)=(0.0031)*3.3+0.449+0.757*0.6+(0.218)*1.4+0.201*1.2=(0.1023)+ 0.449+0.4542++(.3052)+0.2412=(0.4075)+1.1444=0.7369

Zalt (2002)=0.0034*3.3+0.436+0.757*0.6+0.217*1.4+0.132*1.2=0.01122+0.436+0.4542+0.3038+0.1584=1.36362.

Дүгнэлт

Алтманы индекс1.9 < Z < 2.7 байвал дампуурлын эрсдэл дунд зэрэг байна.Тус компани 2001 онд хүү ба татаварын өмнөх ашиг алдагдалтай байсан нь дампуурлын ирмэгт байсан харин 2002 онд дампуурлын аюулгүй байдал бага зэрэг ойртсоныг харуулж байна.

4.Хөрөнгө ашиглалтын эрчмийн шинжилгээ

Төлбөрийн чадварт үнэлэлт өгөх зорилгоор төлбөрийн хэрэгслийн мөнгө болгон хувиргах хугацааг өр төлбөрийн хүлээгдэж буй хугацаатай жишин харьцуулсан төлбөр баланс ашиглана. Төлбөрийн балансыг хүлээгдэж буй хугацааны үечлэлээр 1 сарын, 45 хоногийн 60 хоногийн гэх мэтээр гаргаж төлбөрийн хэрэгслийн илүүдэл бэ дутагдлыг тооцдог.

Төлбөрийн балансыг гаргахдаа:

А. Хөрөнгийн эргэцийг тодорхойлно.

Б. өр төлбөрийг хугацаагаар нь жагсаана.

В. Нэг үечлэлд хамаарагдаж байгаа хөрөнгө ба өр төлбөрийг төлбөрийн баланс гаргана.

Авлагын эргэц (хоног) = авлагын дундаж *360 / БО 15.402 21.526

Бараа материал эргэц (хоног)= БМ дундаж *360 / ББӨ 31.286 36.59

Өр төлбөрийн эргэц (хоног) =ӨТ дундаж *360/ ББӨ 51.325 49.259

Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн эргэц (хоног) = ДҮ дундаж *360 / бэлэн бүтээгдэхүүн

Санхүүгийн тогтворжилтын шинжилгээ

Богино хугацаанд санхүүгийн байдал нь төлбөрийн чадвараар хэмжигддэг. Урт хугацаанд урт хугацааны санхүүгийн байдал нь пүүсийн үйл ажиллагааны тогтворжилтой байдлаас шалтгаалдаг. Санхүүгийн тогтворжилт нь санхүүгийн нөөцийн бүрэлдэхүүн өөрийн болон гадны капиталын оролцоо эргэлтийн хөрөнгийг ашигаараа санхүүжүүлэх чадвар эргэлтийн хөрөнгийн эргэц зэргийг авчээ.

  1. Бие даалтын коэфциент ӨК / нийт эх үүсвэр 0.428 0.431
  2. Хараат байдлын коэфциент / нийт эх үүсвэр 2.334 2.32
  3. Эх үүсвэрийн квота = гадны капитал / ӨК 1.334 1.32
  4. Урт хугацаат зээлийн оролцоо = УХӨТ / НЭҮ 0.386 0.35
  5. Удаан гүйлгээтэй хөрөнгө хөрөнгө оруулалтын бүтцийн коэфциент = УХӨТ үндсэн хөрөнгө + хөрөнгө оруулалт 0.4226 0.376
  6. Гадны капиталын бүтцийн коэфциент = УХӨТ / ГК 0.676 0.616
  7. БК бүтцийн коэфциентийн = УХӨТ / БК 0.473 0.448
  8. Өөрийн эргэлтийн капиталын зохицуулалтын коэфциент = өөрийн эргэлтийн капитал / нийт хөрөнгө. 0.201 0.132
  9. Нөөц нөхөх цэвэр эргэлтийн хөрөнгийн оролцоо = цэвэр эргэлтийн хөрөнгө / материал нөөцийн зардал. 1.119 1.51

Дүгнэлт

-Гадны эх үүсвэрээс хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах чадвар буюу бие даалтын ковцент 0.42 , 0.43 байгаа нь дунд зэрэг байгааг харуулж байна. Өөрийн капиталын оролцоо их байх тусам гадаад болон дотоодын зах зээлийн хүчингүй байдал түүний нөлөөнд бага өртөж үйл ажиллагаа хэвийн явуулах боломж бүрддэг.

-Эх үүсвэрийн ковцент 2-оос их байгаа нь зээлийн баталгаа алдагдаж зээлдүүлэгчийн эрсдэл нэмэгдэнэ.

-Эх үүсвэрийн квота 1-ээс хэтэрсэн нь санхүүжилт гадны хараат байдалд орж тогтворгүй байдал алдагдана.

-Эргэлтийн хөрөнгийн оролцоо 1.1 , 1.5 байгаа нь сайн байгааг хауулаж байна.

Ашигт ажиллагааны шинжилгээ

Компаний эцсийн зорилго нь ашгаараа үйл ажиллагаа өргөжүүлэх явдал юм. Ашигт ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт, зээлдүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчид гол шалгуур болгодог бөгөөд хөрөнгө оруулалт үнийн бодлогын гол хэрэгсэл болдог. Энэхүү шинжилгээ:

1. Ашгийн шинжилгээ

2. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ гэж хоёр ангилна.

1.Ашгийн шинжилгээ пүүсийн орлогын тайланд үндэслэнэ.

А. Орлогын бүтэц бүрэлдэхүүнийг тодорхойлдог.(Үндсэн үйл ажиллагааны орлого, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн үйл ажиллагааны орлого)

Б. Зардлын бүтэц бүрэлдэхүүн (ББӨ, Удирдлагын зардал, борлуулалтын зардал, үйл ажиллагааны зардал, үйл ажиллагааны бус зардал) байна уу гэдгийг тодорхойлно.

2.Ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг гурав ангилна.

1.Ашигт үндэслэн тооцсон

2.Үйлдвэрлэлийн активд үндэслэн тооцсон

3.Мөнгөн гүйлгээнд үндэслэн тооцсон

1.а Орлогоор 2001 он 2002 он

Цэвэр ашиг / БО ( 0.0069 ) 0.0057

Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг/ БО 0.0139 0.016

Нийт ашиг/ БО 0.1085 0.1348

1.б Өртгөөр

Цэвэр ашиг/ ББӨ ( 0.0077 ) 0.0066

2,

Нийт хөрөнгийн ашигт ажиллагаа= ЦА/ НХ ( 0.0031) 0.0252

Өөрийн капитал ашигт ажиллагаа = ЦА/ ӨК ( 0.0072) 0.0058

Байнгын капитал ашигт ажиллагаа= ЦА/ БК (0.003) 0.0032

3. Цэвэр мөнгөн гүйлгээ=Цэвэр ашиг+Элэгдлийн зардал

-Борлуулалтаас олу байгаа цэвэр мөнгөн урсгал (Компанийн удирдлага)

-1¥-ийн ӨК-аас олж буй цэвэр мөнгөн орлого ( хувь нийлүүлэгч )

-1¥-ийн дайчлагдсан капиталаас олж байгаа ЦМО (зээлдүүлэгч)

Үзүүлэлт

2001 он

2002 он

Цэвэр мөнгөн гүйлгээ

13199035.3

35230290.4

ЦМГ/Борлуулалт

0.0095

0.0262

ЦМГ/Өөрийн капитал

0.0099

0.0265

ЦМГ/Гадны капитал

0.0747

0.0201

Нөхөн төлөгдөх хугацаа өк/цмг( жил )

Гк/цмг( жил )

100

134

38

50

start=-22 , cViewSize=50 , cPageCount=1

28 сэтгэгдэл:

null
Болороо (зочин)

надад үнэхээр их хэрэгтэй байсан юм маань энд байна маш их баярлаж байна...бас юм асууж болно биз дээ үйлдвэрлэлийн хэтийн төлөв байдлын прогноз хийнэ гэж юу хийх юм бэ би юу хийхээ мэдэхгүй байнаа

otgonoo (зочин)

шинжилгээний тухай тавьж өгсөнд үнэхээр их баярлалаа. дахиад олон ийм олон хэрэгтэй зүйл тавьж байгаарай.

bolor (зочин)

mash heregtei medeelel tawisan bn bayarllaa

Зочин

bayarlalaa, Horongo kapitaliin ashiglaltiin baidliin shinjilgeenii talaar tavij ogooch

zula (зочин)

Санхүүгийн ямар нэгэн загварчлалын талаар юм байвал явуулаач, манайд ашиглагддаг бас одоохондоо нэвтрээгүй байсан ч болно.
баярлалаа

Оюунаа (зочин)

хайж байсан мэдээлэлээ оллоо, Санасан үйлс бүхэн чинь амжилт. Баярлалаа

марал (зочин)

надаа хэрэгтэй зүйлийг олло танийг бурхан ивээг

Зочин

их хэрэгтэй юм байна миний дипломын сэдэв төлбөрийн чадвар дампуурлын болзошгүй байдлын шинжилгээ юмаа энэ талаар мэдээлэл өгөөч яаж бичвэл зүгээр вэ

амгаа (зочин)

маш их таалагддлаа баярлалаа

чаагий (зочин)

баярлалаа
keranii шингжилгээний талаар хэлээд өгөөч
бас боломжтой бол санхүүгийн тайланд хийсэн шинжилгээ байвал явуулж өгж туслаач

Зочин

хөрөнгө капиталын ашиглалтын байдлын шинжилгээ гэдэг сэдэвээр курсын ажил авсан юм дэлгэрэнгүй мэдээлэл яаж олох вэ туслаач

zulka (зочин)

taalagdaj bn nyagtlangiin talaar hicheel tsagaar zaah uu my mail ruu hariu

odko (зочин)

mash heregtei zuil bnaa bi tulburiin chadvar dampuurliin bolzoshgui baidliin shinjilgee sedeveer diplom bichih gej bgaan nadad zovologoo uguuch

onja (зочин)

hi mash heregtei medeelel ogsond mash ih bayrlalaa

ankuush (зочин)

bayrlalaa bur hiitsen shinjilgee bwal tawiach

saraa (зочин)

bayrlala ih heregtei ued chuhal medeelel oruulsand dahiad bayrlala gej heliidee

нямка (зочин)

hi nadad neg tus bolooch bi ergeltin horongin ashiglaltig todorhoiloh uzuulelt. ene asuultand yaj hariulah we tomiyog ni biched ogooch nadaa tuslaach mar shalgattai bi shal oor mergejiltei bolohoor mgui bnaa

888 (зочин)

нябогийн танилцах дадлагын тайлан зарна 96671173

dashka (зочин)

goy yum bnoo taalagdlaa

bayja (зочин)

uneheer heregtei medeelel bna ta saitda kompaniinundsen horongo ashiglalt ur dungiin talaar bichij ogooch uneheer heregtei bga bolhoor tuslaarai

urnaa (зочин)

hi mash ih heregtei zvil bna bayrlalaa УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН sudalgaanii talaar medeelel bwal ywuulaach

solongo (зочин)

tanaih ih heregtei zvilvvd tawidag um bn bayarlalaa amjilt hvsie

Цэржндулам (зочин)

Баярлалаа та бүхэнд амжилт хүсье

anar (зочин)

heregte medelel tavij ugsnd bayrlalaa hevtee bosoo shinjilgend dugnelt hiih gsen yumaa bas haritsaani shinjilgee hj ir gsen daalgvrtai yum ldaa teed ene talaar yaj hih yamr matirial unshh tlaar zuvluguu uguuch bayrlallaa

Л.Уртнасан (зочин)

баярллаа их дажгүй юм байна

лхагвадарж (зочин)

үнэхээр сайхан бичжээ дажгүй болсон байна

Зулцэцэг (зочин)

үнэхээр их баярлалаа :) ;)

Болорчулуун (зочин)

Үнэхээр хэрэгтэй мэдээлэл тавьсанд баярлалаа. Мэдэж авах зүйлээ авлаа. Маш их баярлалаа

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)