ЦАЛИН ХӨЛС, ОЛГОВОР

47 дугаар зүйл. Цалин хөлс

47.1. Цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал урамшууллаас бүрдэнэ.

 48 дугаар   зүйл. Цалин хөлсний зохицуулалт

 48.1.  Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хуулиар тогтооно.
/Энэ хэсэгт 2003 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

 48.2. Мэргэжил, албан тушаалын тариф-мэргэшлийн лавлах зохиох аргачлал, мэргэжил, албан тушаалын нэрийн нэгдсэн жагсаалт, хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох болон дундаж цалин хөлс тодорхойлох журмыг журмыг ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах үндэсний байгууллагын саналыг үндэслэн хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.
/Энэ хэсэгт 2003 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

 48.3. Ажил олгогч нь хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хэлэлцээрт нийцүүлэн дараахь журмыг баталж мөрдүүлнэ:

 48.3.1. ажил, албан тушаалын жагсаалт;
 48.3.2. ажлын байрны тодорхойлолт болон албан тушаалын лавлах;
48.3.3. хөдөлмөрийн норм, норматив;
48.3.4. үндсэн цалингийн сүлжээ, жишиг болон нэмэгдэл хөлс, нэмэгдлийн хэмжээ, шагнал урамшуулал, түүнийг олгох нөхцөл,  журам.

49 дүгээр  зүйл. Цалин хөлс олгох зарчим, хэлбэр

 49.1.  Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан олгоно.

 49.2. Адил хөдөлмөр эрхэлж байгаа эрэгтэй, эмэгтэй ажилтанд  адил хэмжээний цалин хөлс тогтооно.

49.3. Нарийн мэргэшил, мэдлэг, мэргэжил шаардагдах болон онцгой нөхцөлтэй  хөдөлмөрийн үнэлгээ илүү байна.

49.4.Хөдөлмөрийн нормоо биелүүлээгүй нь ажилтны буруугаас шалтгаалаагүй бол гүйцэтгэсэн ажилд нь ногдох хөлс болон үндсэн цалингийн зөрүүг нөхөн олгоно.
/Энэ хэсгийг 2003 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

49.5. Ажилтан өөрийн буруугаас хөдөлмөрийн нормоо биелүүлээгүй бол гүйцэтгэсэн ажилд нь тохирсон цалин хөлс олгоно.
/Энэ хэсгийг 2003 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

 50 дугаар  зүйл. Нэмэгдэл хөлс

  50.1. Ажилтанд үндсэн цалин дээр нь ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгож болно.

 50.2. Ажилтан үндсэн ажлынхаа зэрэгцээ мэргэжил, ажил, албан тушаал хавсран буюу хослон ажилласан, эзгүй байгаа ажилтны үүргийг орлон гүйцэтгэсэн, ажлын байрны тодорхойлолтод заагаагүй ажил, үүргийг гүйцэтгэсэн, шөнийн болон илүү цагаар ажилласан бол үндсэн цалингаас нь тооцон нэмэгдэл хөлс олгоно.

 50.3. Нэмэгдэл хөлсийг энэ хууль болон хамтын гэрээгээр тогтоосон хэмжээгээр ажил олгогч ажилтантай тохиролцон тогтооно.

 51 дүгээр зүйл. Нэмэгдэл

 51.1. Ажилтанд ажлын байрны тодорхойлолтыг үндэслэн мэргэшлийн зэргийн, хөдөлмөрийн нөхцөлийн болон бусад нэмэгдлийг хамтын гэрээгээр тогтоон олгоно.

 52 дугаар зүйл. Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласны
             нэмэгдэл хөлс


 52.1. Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол дундаж цалин хөлсийг нь 2.0 дахин нэмэгдүүлж олгоно.

 53 дугаар зүйл. Илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын
         өдөр ажилласны нэмэгдэл хөлс


 53.1. Илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд 1.5 дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн цалин хөлс олгоно.

 53.2. Энэ хуулийн 53.1-д зааснаар олгох нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна.

 54 дүгээр  зүйл. Шөнийн цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлс

 54.1. Шөнийн цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд олгох нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна.

55 дугаар  зүйл. Ээлжийн амралтын олговор

 55.1.  Ажилтанд ээлжийн амралтын хугацаанд ээлжийн амралтын олговор олгоно.

 55.2. Ээлжийн амралтын олговрыг ажилтны тухайн ажлын жилийн дундаж цалин хөлсний хэмжээгээр  тогтооно.

 56 дугаар зүйл. Сул зогсолтын үеийн олговор

 56.1. Ажилтны буруу биш шалтгаанаар гарсан сул зогсолтын хугацаанд ажилтныг өөр ажилд шилжүүлэх боломжгүй бол хамтын гэрээнд заасан хэмжээний олговор олгоно.

  56.2. Хамтын гэрээгээр тодорхойлсон сул зогсолтын олговрын хэмжээ нь уг ажилтны үндсэн цалингийн 60 хувь, түүнээс дээш байх ба цалин хөлсний доод хэмжээнээс доогуур байж болохгүй.

 56.3. Тухайн ажилтны буруугаас сул зогссон бол түүнд олговор олгохгүй.

 56.4. Сул зогсолтын хугацаанд өөр ажил гүйцэтгэсэн тохиолдолд уг ажилд нь тохируулан цалин хөлс олгох  бөгөөд энэ нь урьд авч байсан дундаж цалин хөлсний хэмжээнээс бага байж болохгүй.

 56.5. Сул зогсолтын хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр өөр ажил гүйцэтгэхээс татгалзсан ажилтанд олговор олгохгүй.

57 дугаар зүйл. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар өөр ажилд
    түр шилжүүлэх үеийн цалин хөлс

  57.1. Энэ хуулийн  33 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр ажилтныг өөр ажилд шилжүүлсэн үед гүйцэтгэсэн ажилд нь тохирсон цалин хөлс олгох бөгөөд урьд авч байсан дундаж цалин хөлс буурах тохиолдолд зөрүүг олгоно.

 58 дугаар зүйл. 18 насанд хүрээгүй ажилтны цалин хөлс

 58.1.  18 насанд хүрээгүй ажилтны цалин хөлсийг цагаар, эсхүл хийснээр нь бодож, ажлын өдрийн хорогдуулсан цагт нь ногдох үндсэн цалинг нэмж олгоно.

 59 дүгээр зүйл. Ажил хүлээлцэх хугацааны олговор

 59.1.  Ажил хүлээлцэх хугацааны олговрыг ажилтны ажиллаж байсан аж ахуйн нэгж, байгууллага олгоно.

  59.2. Ажил олгогчийн буруугаас ажил хүлээлцэх хугацаа хэтэрвэл уг хугацааны олговрыг ажилтанд олгоно.

  59.3. Ажилтны буруугаас ажил хүлээлцэх хугацаа хэтэрвэл ажилтанд уг хугацааны олговрыг олгохгүй.

60 дугаар зүйл. Цалин хөлс олгох хугацаа

 60.1. Ажилтны цалин хөлсийг сард хоёр ба түүнээс дээш удаа, тогтоосон өдөр олгоно.

 60.2. Ажилтны  цалин хөлсийг цаг, өдөр, долоо хоногоор тооцон олгож болно.

  60.3. Ажилтны хүсэлтээр цалин хөлсийг нь  урьдчилан олгож болно.

 61 дүгээр   зүйл. Цалин хөлсийг төлөх хэлбэр

 61.1.  Ажилтны үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, олговрыг  мөнгөн хэлбэрээр олгоно.

 62 дугаар зүйл. Цалин хөлсний өөрчлөлтийн тухай мэдэгдэх

 62.1.  Ажил олгогч нь нийт ажилтны цалин хөлсний хэлбэр, хэмжээг хамтын гэрээний дагуу өөрчилсөн тухай шийдвэрийг мөрдөж эхлэхээс 10, түүнээс дээш хоногийн өмнө мэдэгдэж, хөдөлмөрийн гэрээнд өөрчлөлт оруулна.

 63 дугаар  зүйл. Цалин хөлснөөс хийх суутгал, түүний
     хэмжээг хязгаарлах


 63.1. Ажилтны цалин хөлснөөс зөвхөн дор дурдсан тохиолдолд суутгал хийж болно:

  63.1.1.  ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтрэхгүй хэмжээний хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай ажил олгогчийн шийдвэр гарсан;

  63.1.2. хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол.

63.2. Ажилтны нэг сарын цалин хөлснөөс хийх нийт суутгалыг /орлогын албан татварыг оролцуулахгүйгээр/ цалин хөлсний 20 хувиас, харин хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах болон хэд хэдэн суутгал нэгэн зэрэг хийх бол цалин хөлсний 50 хувиас хэтрүүлж болохгүй.

 63.3.  Ажилтан нь түүний цалин хөлснөөс суутгал хийх тухай шийдвэр буюу  суутгалын хэмжээг эс зөвшөөрвөл гомдлоо хөдөлмөрийн маргаан таслах комисст гаргаж болно.

 63.4. Ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтэрсэн хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай  нэхэмжлэлийг шүүхэд  гаргана.

 63.5. Ажил олгогч ажилтны цалин хөлснөөс хууль бусаар суутгал хийсэн бол уг суутгасан мөнгийг эгүүлэн олгох тухай гомдлыг хөдөлмөрийн маргаан таслах комисст гаргана.

 64 дүгээр зүйл. Ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж
       байгаа ажилтанд  олгох тэтгэмж, олговор


  64.1. Энэ хуулийн 35.1. 3-т зааснаар эмнэлгийн шинжилгээ хийлгэх, донорын үүрэг гүйцэтгэх, 35.1. 5-т зааснаар хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, хэлэлцээ хийх үед болон 35.1. 1, 35.1. 6-д заасан тохиолдолд ажилтанд дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговор олгоно.

 64.2. Энэ хуулийн 64.1-д зааснаас бусад 35 дугаар зүйлд заасан тохиолдолд олгох тэтгэмж, олговрыг энэ хууль, холбогдох бусад хууль болон хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна.

 65 дугаар зүйл. Өөр орон нутагт ажиллахаар шилжих
    үед олгох нөхөх олговор


 65.1.  Нэг аймаг, хотоос нөгөө аймаг, хотод, түүнчлэн аймаг, хотын дотор нэг сум, хорооноос нөгөө сум, хороонд шилжин сонгогдсон буюу томилогдсон ажилтанд уналга, ачаа тээш, зам хоногийн зардал, түүний гэр бүлийн гишүүдэд уналга, ачаа тээшийн зардлыг хүлээн авч байгаа байгууллага олгоно. 

 66 дугаар зүйл.  Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар ажилдаа
    ирээгүй үеийн олговор


 66.1.  Байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг, хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар ажилдаа ирж чадаагүй ажилтанд үндсэн цалингийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний олговор олгоно.

  66.2. Ажилдаа ирээгүй ба энэ хуулийн 66.1-д заасан гамшиг, саатлын хор уршгийг арилгахад биеэр оролцсон ажилтанд үндсэн цалингийн хэмжээгээр олговор олгоно.

 67  дугаар зүйл. Ажлын цагийг богиносгосон үеийн цалин хөлс

 67.1. Энэ хуулийн 71.1, 71.2, 71.4-т заасан ажилтны ажлын богиносгосон цагийг ажилласан цагт тооцож дундаж цалин хөлсийг олгоно.

 67.2. Энэ хуулийн 71.3, 71.5-д  заасны дагуу ажлын цагийг нь богиносгосон ажилтанд зургаан сарын хугацаанд түүний урьд авч байсан дундаж цалин хөлсийг олгоно.

68 дугаар зүйл. Ажилтныг эрүүл мэндэд нь харшлахгүй
      өөр ажилд шилжүүлсэн үеийн цалин
      хөлсний зөрүү

 68.1. Жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй хүнийг энэ хуулийн 107.1-д зааснаар эрүүл мэндэд нь харшлахгүй өөр ажилд шилжүүлсэн хугацаанд цалин хөлс нь буурсан бол түүний урьд авч байсан болон одоо авч байгаа цалин хөлсний зөрүүтэй тэнцэх олговор олгоно.

 68.2. Энэ хуулийн 34 дүгээр зүйлд зааснаар ажилтныг эрүүл мэндэд нь харшлахгүй өөр ажилд шилжүүлсэн үед  цалин хөлс буурахад хүрвэл зургаан сарын хугацаанд түүний урьд авч байсан болон одоо авч байгаа дундаж цалин хөлсний зөрүүтэй тэнцэх олговор олгоно.

 69 дүгээр  зүйл. Буруу халсан буюу шилжүүлсэн үеийн олговор

 69.1.  Энэ хуулийн 36.1. 2-т заасны дагуу ажилтныг  ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн тогтоосон бол түүнд ажилгүй байсан бүх хугацаанд нь урьд авч байсан дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговор, хэрэв бага цалинтай ажил хийж байсан бол зөрүүтэй тэнцэх олговрыг олгоно.

ТАВДУГААР  БҮЛЭГ
АЖИЛ, АМРАЛТЫН ЦАГ

 70 дугаар зүйл.  Ажлын цаг

70.1. Долоо хоногийн ажлын цаг нь 40 хүртэл байна.

 70.2.  Ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг байна.

 70.3. Ажлын дараалсан хоёр өдрийн хоорондох тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш хугацаатай  байна.

 71 дүгээр  зүйл. Ажлын цагийг богиносгох

 71.1.  Долоо хоногийн ажлын цаг нь 14-15 насны ажилтанд 30 цаг хүртэл, 16-17  насны ажилтанд 36 цаг хүртэл байна.

 71.2. Хөдөлмөрийн стандарт болон мэргэжлийн байгууллагаас хийсэн үнэлгээг баримтлан ажлын байрны хэвийн бус нөхцөлийг эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон бол ажил олгогч нь түүнийг үндэслэн ажилтны ажлын цагийг богиносгох үүрэгтэй.
  71.3. Ажилтны ажлын цагийг эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэрийн дагуу богиносгоно.
 71.4. Үйлдвэрлэл дээр мэргэжил эзэмшүүлэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан ажилтны ажлын цагийг суралцаж байх хугацаанд нь ажил олгогч богиносгох үүрэгтэй.

 71.5. Тахир дутуу болон одой хүний гүйцэтгэж байгаа ажлын шинж байдлаас хамааран ажилтны саналыг харгалзан ажлын цагийг богиносгож болно. 

 72 дугаар зүйл. Шөнийн цаг

  72.1. Орон нутгийн цагаар 22 цагаас 06 цаг хүртэлх хугацааг шөнийн цагт тооцно.

 73 дугаар зүйл. Ажлын цагийг нэгтгэн бодох

 73.1. Ажил, үйлдвэрлэлийн онцлогоос шалтгаалан өдрийн болон долоо хоногийн ажлын цагийг баримтлах боломжгүй бол ажлын цагийг нэгтгэн бодох журмыг хэрэглэж болно.

  73.2. Энэ хуулийн 73.1-д заасан тохиолдолд нэгтгэн бодсон цаг нь тооцоот хугацаанд ногдох ажлын цагийн нийлбэрээс хэтэрч болохгүй.

 73.3. Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журмыг Засгийн газар батална.

 73.4. Ажлын цагийг нэгтгэн бодсон нь ажилтанд ээлжийн амралт олгох, нийгмийн даатгалд шимтгэл төлсөн хугацааг тооцох зэрэг асуудлаар хууль тогтоомжид заасан нөхцөлийг хэрэглэхэд хязгаарлал болохгүй.

 74 дүгээр зүйл. Илүү цагаар ажиллуулахыг хязгаарлах

 74.1.  Энэ хуульд заасан үндэслэлийн дагуу хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтоосон өдрийн ажлын цагийг ажил олгогчийн санаачилгаар хэтрүүлэн ажиллуулахыг илүү цагаар ажиллуулсан гэж үзнэ.

 74.2. Хамтын болон хөдөлмөрийн гэрээнд тохиролцоогүй бол дор дурдсанаас бусад тохиолдолд ажилтныг ажил олгогчийн санаачилгаар илүү цагаар ажиллуулахыг хориглоно:

  74.2.1. улс орныг батлан хамгаалах, хүний амь бие, эрүүл мэндийг хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай ажил гүйцэтгүүлэх;

  74.2.2. байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг, үйлдвэрлэлийн ослоос сэргийлэх, тэдгээрийн хор уршгийг нэн даруй арилгах;

  74.2.3.  нийтийн усан хангамж, цахилгаан, дулааны эрчим хүч, тээвэр, холбооны хэвийн ажиллагааг алдагдуулсан гэмтлийг арилгах;

  74.2.4.  урьдчилан мэдэх боломжгүй бөгөөд яаралтай хийхгүй бол аж ахуйн нэгж, байгууллагын буюу түүний салбар, нэгжийн хэвийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй саадыг арилгах хойшлуулшгүй ажил гүйцэтгүүлэх.

74.3. Ажилтныг хоёр ээлжинд дараалан ажиллуулахыг хориглоно.

75 дугаар зүйл. Амрах, хооллох завсарлага

  75.1. Ажилтанд амарч, хооллоход нь зориулан завсарлага олгоно.

  75.2. Завсарлага эхлэх, дуусах цагийг хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтооно.

 75.3. Ажил, үүргийн онцлогоос шалтгаалан завсарлах боломжгүй ажилтай ажилтныг ажил олгогч хооллох бололцоогоор хангана.

 76 дугаар зүйл. Нийтээр амрах баярын өдөр

 76.1. Дараахь баярын өдөр нийтээр амарна:
  76.1.1.  Шинэ жил: нэгдүгээр сарын 1;
  76.1.2. Цагаан сар: билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн 1, 2;
  76.1.3. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр: гуравдугаар сарын 8;
/Энэ заалтыг 2003 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/
  76.1.4. Хүүхдийн баяр: зургадугаар сарын 1;
/Энэ заалтыг 2003 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

  76.1.5. Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын ойн баяр: долдугаар сарын 11, 12, 13;

  76.1.6. Бүгд Найрамдах Улс тунхагласны баяр: арван нэгдүгээр сарын 26.

/Энэ зүйлийн 76.1.4-76.1.6 дахь заалтын дугаарт 2003 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

77 дугаар зүйл. Долоо хоног бүрийн амралт

77.1.  Бямба, Ням гаригт нийтээр амарна.

 77.2. Ажил, үйлдвэрлэлийн онцлогоос шалтгаалан Бямба, Ням гаригт амрах боломжгүй ажилтныг долоо хоногийн өөр дараалсан хоёр  өдөр амруулна.

77.3. Нийтээр амрах баярын өдөр, долоо хоног бүрийн амралтын өдөр ойрхон тохиосон тохиолдолд долоо хоногийн ажил, амралтын өдрийг Засгийн газрын шийдвэрээр зохицуулж болно.
/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

78 дугаар  зүйл. Нийтээр амрах баярын болон долоо хоногийн
    амралтын өдөр ажиллуулахыг хязгаарлах


 78.1.  Дор дурдсанаас бусад тохиолдолд нийтээр амрах баярын болон долоо хоног бүрийн амралтын өдөр ажил олгогчийн санаачилгаар ажиллуулахыг хориглоно:

   78.1.1.  энэ хуулийн 74.2.1, 74.2.2, 74.2.3, 74.2.4-т заасан;
   78.1.2. тасралтгүй ажиллагаатай үйлдвэрлэл, хүн амын үйлчилгээний болон хойшлуулшгүй засвар, ачиж буулгах ажил гүйцэтгүүлэх. 

 78.2. Ажил олгогч ажилтантай тохиролцсоноор нийтээр амрах баярын болон  долоо хоног бүрийн амралтын өдөр ажиллуулж болно.

78.3. Энэ хуулийн 78.2-т заасан тохиолдолд ажилтныг өөр өдөр нөхөн амруулах, эсхүл амралтыг ээлжийн амралттай нь хамтатган олгож болно.

 79 дүгээр зүйл. Ээлжийн амралт, түүний хугацаа

79.1.  Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож болно. Мөнгөн урамшуулал олгох журмыг хамтын гэрээгээр, хамтын гэрээгүй бол ажилтантай тохиролцсоны үндсэн дээр ажил олгогчийн шийдвэрээр зохицуулна.
/Энэ хэсэгт 2003 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

79.2. Ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 15 өдөр байна.

79.3.  18 насанд хүрээгүй ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа  ажлын 20 өдөр байна.

 79.4. Ажилтан өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтыг тухайн жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдлэж болно.

 79.5. Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтанд түүний ажилласан хугацааг харгалзан үндсэн амралт дээр нь дор дурдсан нэмэгдэл амралт олгоно:

79.5.1.   6-10 жилд   ажлын 3 өдөр;
 79.5.2.  11-15 жилд   ажлын 5 өдөр;
 79.5.3.  16-20 жилд   ажлын 7 өдөр;
 79.5.4.  21-25 жилд   ажлын 9 өдөр;
 79.5.5.  26-31 жилд   ажлын 11 өдөр;
 79.5.6.  32, түүнээс дээш жилд ажлын 14 өдөр.

 79.6. Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтанд түүний ажилласан хугацааг харгалзан үндсэн амралт дээр нь дор дурдсан нэмэгдэл амралтыг хамтын гэрээнд зааснаар олгоно:

 79.6.1.   6-10 жилд  ажлын 5, түүнээс дээш өдөр; 
 79.6.2.  11-15 жилд  ажлын 7, түүнээс дээш өдөр;
 79.6.3.  16-20 жилд  ажлын 9, түүнээс дээш өдөр;
 79.6.4.  21-25 жилд  ажлын 12, түүнээс дээш өдөр;
  79.6.5.  26-31 жилд  ажлын 15, түүнээс дээш өдөр
 79.6.6  32 түүнээс дээш жилд ажлын 18, түүнээс дээш өдөр.
79.7. Төрийн албан хаагчийн нэмэгдэл амралтын хугацааг холбогдох хуулиар  тогтоож болно.

 80 дугаар  зүйл. Чөлөө олгох

  80.1. Ажил олгогч нь ажилтанд түүний хүсэлтээр чөлөө олгож болно.
 80.2. Чөлөөтэй байгаа хугацаанд тэтгэмж олгох, эсэх асуудлыг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журамд зааснаар зохицуулна.

42.1. Ажил олгогч нь энэ хуулийн 37.1. 6, 40.1.1, 40.1.2, 40.1.3-т заасан үндэслэлээр ажлаас халагдсан ажилтанд нэг сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно.

37.1. Хөдөлмөрийн гэрээ дараахь үндэслэлээр дуусгавар болно:

37.1.1. талууд харилцан тохирсон;

37.1.2. ажил олгогч иргэн, ажилтан нас барсан;

37.1.3. хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусаж, цаашид сунгагдахгүй болсон;

37.1.4. хууль тогтоомжид заасан эрх бүхий байгууллага шаардсан;
37.1.5. ажлаас буруу халагдсан ажилтныг урьдах ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн тогтоосон;

37.1.6. ажилтан цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан;
37.1.7. ажилтан гэмт хэрэг үйлдсэний улмаас уг ажил үүргээ үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх боломжгүй ял оногдуулсан шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон;

37.1.8. хөдөлмөрийн гэрээг ажилтны буюу ажил олгогчийн санаачилгаар цуцалсан.

40.1. Хөдөлмөрийн гэрээг дараахь үндэслэлээр ажил олгогчийн санаачилгаар цуцалж болно:

40.1.1. аж ахуйн нэгж, байгууллага болон түүний салбар, нэгж татан буугдсан, орон тоо хасагдсан, эсхүл ажилтны тоог цөөрүүлсэн;

  40.1.2. ажилтан мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил, албан тушаалдаа тэнцэхгүй болсон нь тогтоогдсон;

   40.1.3. ажилтан 60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүссэн;

start=91 , cViewSize=50 , cPageCount=3

Сэтгэгдэл: 141-с 92-141 харуулж байна

null
tugsuu (зочин)

Хөдөө орон нутагт ажиллах томилолтыг яаж бодох вэ бас гадаадад ажиллах томилолтын талаар хэлж туслаач

ЭНХЭЭ (зочин)

Би энэ оны 2 сарын 16-аас ээлжийн амралтаа аваад үргэлжлүүлээд тэтгэвэртээ гарсан.Гэтэл ээлжийн амралтын цалинг эцсийн тооцоо хийж байна гэж буцаагаад суутгаад авчихлаа.Тэттгэвэрт гарч байгаа хүнд эцсийн тооцоо хийх үү. Мөн би улсад 40 жил ажиллаад гарч байна. Яагаад ээлжийн амралтын мөнгө бүрэн олгогдохгүй байна вэ

oogii (зочин)

tsetserlegiin tuslax bagshiin amaraltiin mungiig yaj boddog yum be/ xerwee kampanias xudulmuriin geree xiihgvi bsaar bgaad jil bolloo ene doxioldold yax we

Эрдэнэчимэг (зочин)

Төсөвт байгууллагын манаач нарт илүү цагаар ажиллуулсны хөлсийг олгохгүй гэх дээд шүүхийн шийдвэр байхгүй гэх юм энэ талаар тодруулж өгөхийг хүсье.

Эрдэнэчимэг (зочин)

Төсөвт байгууллагын манаач нарт илүү цагаар ажиллуулсны хөлсийг олгохгүй гэх дээд шүүхийн шийдвэр байдаг гэх юм энэ талаар тодруулж өгөхийг хүсье.

undraa (зочин)

tsalingiin urdchilgaa avaad 2 huvaaj suutguulna geed bn aa ene zov uu uulna ene sariin tsalingaa avch bgaa gesen ug bizdee hariulj tuslaach dotood jurmaaraa zohitsuulah uu

Баярмаа (зочин)

Оогий чамд гэж хэлхэд ЕБС -ийн бичиг хэргийн ажилтан бол ТҮ-5-р цалинжина.Танай сургууль тусгай архивтай болоод удирдлага чинь чамайг дэмждэг бол архивын нэмэгдэл гэж олгох л ёстой.Бичээч л ТҮ -2 р цалинжих байхдаа.Нууц хортой нөхцөл гэж байхгүйээ угаасаа өгдөггүй.Харин чи цалингийн шатлалаа ЗГ-ын 2014 оны 75 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралтаас хараарай чиний цалингийн шатлал ТҮ -5-2 буюу 450224 төгрөг байх ёстой шүү дээ.НУУЦ,ХОРТОЙ НӨХЦӨЛ,АРХИВЫН 40% НЭМЭГДЭЛ ӨГДӨГ БОЛ САЙХАН Л ЮМ.ТИЙМ ДАРГАТАЙ БОЛ АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНЫ ҮНДСЭН ҮҮРГИЙГ МАШ САЙН МЭДДЭГ МЭДЛЭГ БОЛОВСРОЛТОЙ ДАРГА БАЙНА ДАА ГЭЖ ХЭЛМЭЭР БАЙНА

boloroo_1004@yahoo.com (зочин)

1-5, 6-12,13-16,17-24, 25 аас дээш гэсэн шатлалтай. харин ямар хууль журам эрх зүйн хэм хэмжээ байгааг мэдмээр байна. Мэдэж байгаа хүн нь нийтэлнэ үү

suugii (зочин)

pizik emchilgeenii subilagch hortoi nuhtsul geed 6 tsag ajilladag tetgebert hortoi nuhtsuluur garah uu. pizik emchilgeenii subilagchii 6 tsag ajillah ystoi gej gesen juramiig haanaas harj boloh ve

энхцэцэг (зочин)

сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе цагийн багшид яагаад амралтын мөнгөн гардаггүй юм болоо гэхдээ би 9-1 нээс 6 сар хүртэл ажилсан энэ хугацаандаа 12-1 сар үндсэн багш байсан гэтэл ямарч амралтын мөнгө байдаггүй энэ талаар мэдээлэлийг хаанаас авч болох вэ

munhlei (зочин)

төрийн албанд 7жил ажилласан тт-гийн хэдээр цалинжих вэ

хашаа (зочин)

манай байгууллага 100 хувь төсөвт байгуулага, төрийн үйлчилгээний газар /тохижилт үйлчилгээний газар/.төрийн үйлчилгээний газрын ажиллагсдад илүү цагийн хөлс олгохгүй гэх юм ямар хууль дүрэм тогтоол байдаг вэ? туслаач.

Javkha (зочин)

Surguulid 6 sariin hugatsaand yvahiin tuld ajlaasaa chuluu avj bolohuu

моогий (зочин)

тур ажилтан аваад хөдөлмөрийн гэрээ дууссан бол халах боломж байдаг юм уу тушаал нь 6 сарын хугацаатай гараад 6 сар нь өнгөрчөөд байгаа 6 сар нь өнгөрвөл үндсэн ажилтан болчихдог юмуу гэрээ нь бас дууссан иштэй

Маханбет (зочин)

Цалингийн шатлал ахих удаан жилийн интервалыг явуулж өгөөч

Би (зочин)

шатлал ахиулах талаар их асуусан байх юм ЗГ-н 2014 оны 332 дугаар тогтоолд байгаа шүү

Би (зочин)

төрийн тусгай албанд 7 жил ажилласан бол шатлалаас хамаараад ТТ7-д бол тт-7,2 8-д бол ТТ-8,3 гэх мэт өөр өөр шүү хаирн хугацааны нэмэгдэл 8 хувь

Зочин (зочин)

Сайн байна уу. 1 зүйл тодруулах гэсиймаа. Ажилласан жил төрийн албанд үйлчилдэггүй юмуу. 16 жил нийт ажилласан. Тэрний 3 жилийг л тооцохийн энэ үнэн үү.

Зочин

Сайн байна уу? Би энэ зун 2 сарын хугацаатай цалингүй чөлөө авсан юм. Тэгээд 9 сард ирээд ажилдаа эргээд орох гэтэл одоо ажлын ачааллын үе дуусаад бага ажилтай учраас ажилдаа ирэх хэрэггүй. Өвөл ирээрэй гэх юм. Би тэгээд өвөл болтол ямар ч цалингүй байх юм байна. Ийм тохиолдолд ах ёстой вэ.

Зочин

Төрийн албан хаагчийн цалингийн шатлалийг яаж ахиулдаг вэ. энэ талаар эрх зүйн ямар баримт бичиг байдаг вэ? Манай сургууль 1-4, 5-12, 13-16, 17-24,25--аас дээш гэсэн шатлалтай. Энэ зөв үү?

bayar (зочин)

Togoochiin tsakingiin shatlaliig heleed uguuch

мөнхзул (зочин)

Ажилтны цалинг өөрчлөх тушаал бичихдээ шалтгааныг заавал оруулах ёстой юу? Хөдөлмөрийн хуулин дээр бичсэн шалтгаануудаас гадна өөр шалтгаанаар цалинг нэмэх бол яах ёстой вэ?

Саранчимэг (зочин)

Төрийн үйлчилгэээний албан хаагчдад спортын зэргийн нэмэгдэл олгох уу

Саранчимэг (зочин)

Төрийн үйлчилгэээний албан хаагчдад спортын зэргийн нэмэгдэл олгох уу

Зочин

Цалингийн шатлал ахиулах интервал ямар эрх зүйн актанд байдаг вэ.ЗГ-ын тогтоол байдаг бол хэлж өгөөч яаралтай

Г.Алтанцэцэг (зочин)

Цалингийн шатлал ахиулах интервал ямар эрх зүйн актанд байдаг вэ.ЗГ-ын тогтоол байдаг бол хэлж өгөөч яаралтай

eenee_25x@yahoo.com (зочин)

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын
2005 оны 55 дугаар тушаалын хавсралт

ДУНДАЖ ЦАЛИН ХӨЛС ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ хүчинтэй байгаа юу Амралтын мөнгө бодохдоо унаа хоолны мөнгийг хассан дүнгээс дундажилж бодно гээд бх юм

Зочин

гэрээт ажилчидын цалингаас НДШ суутгахгүй мөртлөө ХОАТ суутгана гэхийн энийг яаж бичилт хийнэ гэсэн үгүү

oyuntuya (зочин)

багш нарын цалингийн шатлалыг хэрхэн ахиулдаг вэ?хэдэн жилээр вэ? хаанаас олох вэ?

оюунтуяа (зочин)

цалингийн шатлалыг хэд хэдэн жилээр ахиулах вэ? багш нарын хувьд

aagii (зочин)

цагийн багшийн хөлсийг яаж бодох вэ жнь:535286 төгрөгний цалинтай энэ сард 22цаг ажилсан үүнийг яяаж бодох вэ

С.Лхагважав (зочин)

Сурагчдын амралтаар зэргийн нэмэгдэл хасаж бодох нь зөв үү?

хайрйт (зочин)

улстай 13 жил ажилсан хүнийг ТЗ-6 гийн хэдээр цалинжуулах вэ? туслаач.

Зочин

Хувийн компанид ажилладаг шөнийн ээлжинд гардаг шөнийн нэмэгдэл урьд нь авдаг байж байгаад одоо өгхөө больсон бас баярын өдөр ээлжинд явдагч баярын нэмэгдэл авдаггүй хууль дүрэмэндээ юу гэж заасан байдаг юм бол

Отгонсүрэн (зочин)

Архив. бичиг хэрэг. даргын туслах хийж байгаа хүний үндсэн цалин хэд вэ ажил хавсарсан гэж хэдэн хувиар нэмэгдэл бодуулах вэ даргатайгаа гэрээ хийхүү яах вэ тз ийн хэд байх ёстой вэ надад туслаач

Заяа (зочин)

ажилласан жилээр цалингийн 1-5 шатлалыг яаж тогтоодог юм бэ

Буяндэмбэрэл (зочин)

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын
2005 оны 55 дугаар тушаалын хавсралт

ДУНДАЖ ЦАЛИН ХӨЛС ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ хүчинтэй байгаа юу 2016 онд шинэчлэгдсэн гэх юм. Хаанаас їзэх вэ?

Зочин

СУРГУУЛИЙН ЭМЧИД ХӨДӨӨГИЙН НЭМЭГДЭЛ 10% ӨГӨХГҮЙ ГЭСЭН ЯМАР ТУШААЛ БАЙДАГ ВЭ

Зочин

СУРГУУЛИЙН ЭМЧ ЦАЛИН ХЭД БАЙХ ВЭ

davaa (зочин)

13 dahi sariin tsaling huuliaraa olgoh yostoi yu

zochin (зочин)

sain baina uu
huviin baiguulga udurt 13 tsag ajiluulah ymaa tegsen hernee tsaling dutuu bodoj uguud bh ym haana handah estoi be

Зочин (зочин)

Нийтээр амрах баяр ёёслол болон амралтын өдрүүдэд цалингүй амраах гэсэн тодорхой үг үсэгтэй заалт байна уу

Г.Дуламцоо (зочин)

нийтээр амрах баярын өдөр ажиллсан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол 2.0 дахин олгох журамтай . шинэчилэн найруулсанаар ямар өөрчлөлт орсон бэ. ерөөсөө л 1.5 дахин боддог болсон гэж үнэн үү хариу өгч туслана уу

төгсөө (зочин)

сайн байна уу би хөдөө орон нутагт 103 ын жолооч хийдэг зөвхөн үндсэн цалингаа авдаг , бусад сумын жолооч нар илүү цаг ур чадвар гэх мэтээр нэмэгдэл авдаг юум байна. надад хууль тушаалыг нь олоод өгөөч.

ариун (зочин)

вакцинаторы амралтын өдрөөр дуудуагдсан цагийн мөнгийг өгдөг юм уу

javhaa (зочин)

Сайн байна уу. 7 сард баяр наадмын 5 өдөр нийтээр амардаг. Жирэмсний амралтыг 7,01-ээс авлаа гэж бодоход эхний 60 хоногт эдгээр хоногууд орж байна. Тэгэхээр 60 хоногт багтах ажлын өдрөөр лист боддог. Эдгээр 5 өдөр ажлын өдөр таарч байвал хасагдаж жишээ нь 41 хоногийн дунджаар бодогдох уу. Яг үүнийг зохицуулсан журам заавар байна уу.

Зочин (зочин)

Би сургуулийн лаборантаар 27 жил ажиллаж байна.Гэтэл хортой нөхцөлд ажилласнаар ямарч хөнгөлөлт,нэмэгдэл байдаггүйн улмаас эцэст эрүүл мэндээр хохирч байна.Үүнд Боловсролын салбар ажилтануудынхан нийгмийн асуудал дээр маш муу ажиллаж байна.Үүнийг анхааралтай авна уу

Урангоо (зочин)

Эмнэлгийн лаборант хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд хамаарах, хорогдуулсан цагаар ажиллах, хортой нөхцлийн нэмэгдэл авна гэж тусгасан хууль, журам хэлж өгөөч

munkhzul (зочин)

Сайн байна уу? сул зогсолтын талаарх мэдээллийг хаанаас олж болох вэ? мэдээлэл өгөөч БАЯРЛАЛАА

munkhzul (зочин)

Сайн байна уу? сул зогсолтын талаарх мэдээллийг хаанаас олж болох вэ? мэдээлэл өгөөч БАЯРЛАЛАА

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)