Аудит

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
Санхүүгийн мэдээллийн зөв байдлыг тодорхойлж баталгаа өгөх нь мэргэжлийн ур чадвар, техникийн зохих стандартын дагуу нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартуудын дагуу итгэл үнэмшилтэйгээр үнэн зөв хийж гүйцэтгэхэд чиглэгддэг.
 Дэлгэрэнгүй»

Санхүүгийн шинжилгээ

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
Санхүүгийн шинжилгээний зорилго. Хэрэглэгч үр дүнтэй ач холбогдол бүхий шийдвэр гаргахад чиглэсэн мэдээлэл боловсруулахад оршино. Санхүүгийн тайлангийн мэдээллийг хэрэглэгчид нь дараах зорилгоор санхүүгийн тайлангийн шинжилгээг сонирхдог: Дэлгэрэнгүй»

Зардлын бүртгэл

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
“УБ хивс” ХК нь үйлдвэрлэл, худалдааны зориулалттай учир үйлдвэрлэлийн зардлын бүргэл нь түүхий эд материал бэлтгэхээс эхлээд ББӨ тодорхойлох ажиллагааг хамаарна.
 Дэлгэрэнгүй»

Ажлын хүснэгт, тохируулах бичилт

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
Eрөнхий журнал Дэлгэрэнгүй»

Гадаад валютын ханшны зөрүүгийн тооцоо, бүртгэл

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис

Мөнгөн болон мөнгөн зүйлсийн тооцоог тайлаглах үед тэдгээрийг анх удаа бүртгэсэн үеийн эсвэл өмнөх үеийн санхүүгийн тайланд тайлагнасан ханшаас ялгаатайгаар үүссэн зөрүүг тайлант жилийн орлого , зардлаар хүлээн зөвшөөрнө.

Валютын ханшийн зөрүүгийн ашиг алдагдлыг бодит ба бодит бус гэж ангилна. Валютын харилцах данс болон кассын үлдэгдэлд ногдох ханшийн зөрүүг бодит бус ашиг , алдагдлаар бүртгэнэ.

Ж нь

Валютын ханшны зөрүүг ашиг олбол:

Дт Мөнгө

Кт Гадаад валютын ханшны зөрүүгийн ашиг

Алдагдал хүлээвэл: Дт Гадаад валютын ханшны зөрүүгийн алдагдал

Кт Мөнгө

Дансны хаалт хийх ажиллагаа

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис

Балансын бус дансдыг Орлого зарлагын нэгдсэн дансанд хааж өгдөг. Эдгээр нь орлого , зардалын түр дансууд байна. Зөрүүгээр нь балансын эзний өмч хэсэгт Тайлант үеийн ашиг / Хуримтлагдсан ашиг/ дансанд бичилт хийнэ . Энэ зөрүү нь тухайн тайлант хугацааны цэвэр ашиг болно.

Аж ахуйн нэгж байгууллага өөрсдийн урт хугацаанд хэрэгжүүлэх тодорхой үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх зорилгоор банкнаас урт хугацаатай зээл авдаг.
 Дэлгэрэнгүй»

Түрээсийн бүртгэл , тооцоо

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
НББОУС 17 Дэлгэрэнгүй»

Тэтгэмжийн сангаас даатгуулагчид олгох тэтгэмж дор дурдсан төрөлтэй байна гэж заасан.

1. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж

2. Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж

3. Оршуулгын тэтгэмж Дэлгэрэнгүй»

ЦАЛИНГИЙН БҮРТГЭЛ

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ны цалингийн бүртгэлийн систем нь цалин хөлстэй холбоотой татвар , суутгал тэтгэмж, шагнал урамшуулал зэрэг нь нарийн тооцоололтыг автоматаар хийж зохих өглөг, зардлын дансдын бичилт хийхээр нарийн зохион байгуулалтай систем юм,Тус компани нь 332-аад ажилчидтай бөгөөд ноос угаах, ээрэх , нэхэх, будах, инженерийн байгууламж, нөхөх засах гүйцэтгэх зэрэг цехүүдэд ажилладаг.Тус компани нь 5-н үндсэн нягтлан бодогчтой бөгөөд 2 туслах нягтлан бодогч цехүүдийг хувааж авч ажилчдын цалинг боддог байна.Тооцооны болон орлогч нягтлан бодогч бусад албан тушаалтны цалин бодож гаргадаг байна.
 Дэлгэрэнгүй»
Тус байгууллага нь орлогын албан татвараа ҮТEГ-ын баталсан Маягт ТМ-13-аар өссөн дүнгээр гаргаж Хан-Уул Дүүргийн татварын албандаа улирлын тайланг дараа улирлын Дэлгэрэнгүй»

Тооцооны үлдэгдлийн баталгаа

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
/НХМаягт ТМ-3/ Дэлгэрэнгүй»

Өглөгийн дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
“ӨГ-1”  Дэлгэрэнгүй»

Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт, түүний бүртгэл

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
Эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарагдаагүй хадгаламж, бонд, өөр компанид хувь нийлүүлсэн хөрөнгө,урт хугацаатай зээлийн авлага зэргийг урт хугацаат хөрөнгө оруулалт гэсэн хэсэгт харуулна. Дэлгэрэнгүй»

Биет бус хөрөнгө , түүний бүртгэл

2010 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Тэнгис
Биет бус хөрөнгөнд биет чанаргүй, харьцангуй урт хугацаанд ашиглагддаг, өөрийн эзэмшигчиддээ эрх, давуу болон онцгой эрх , өрсөлдөөний давуу талыг олгосон хөрөнгийг биет бус хөрөнгө гэнэ.  Дэлгэрэнгүй»